Kính phát Sáng EL Glasses

Kính phát Sáng EL Glasses gồm 2 loại phát sáng 3 chế độ và loại phát sáng khi có tiếng động hay âm thanh và tự phát sáng ....