Phát sáng led 3 chế độ

Phát sáng led 3 chế độ có 3 chế độ sáng như sáng đứng yên, sáng nhấp nháy nhanh, sáng nhấp nháy chậm